Privacy statement Local Online Marketing

1. Identiteit van de verantwoordelijke

De website localonlinemarketing.nl wordt geëxploiteerd door Local Online Marketing B.V.. Local Online Marketing B.V. is statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20171336.

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Local Online Marketing B.V. kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van Local Online Marketing B.V.

E-mail: [email protected]
Adres: Charles Petitweg 37-8, 4827 HJ Breda
Telefoon: 076-8200350

Door localonlinemarketing.nl te bezoeken of gebruik te maken van de door Local Online Marketing B.V. aangeboden dienstverlening zullen uw persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden zoals die in dit privacy statement uiteen worden gezet.

2. Wettelijke grondslag

Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening1 gestelde grondslagen.

Uitvoeren overeenkomst

Local Online Marketing verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Local Online Marketing B.V.

Toestemming

Local Online Marketing verwerkt persoonsgegevens ook op grond van een door de betrokkene expliciet gegeven toestemming.

Gerechtvaardigd belang

Met betrekking de verwerking van persoonsgegevens voor (direct)marketing doeleinden stelt Local Online Marketing zich op het standpunt dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Local Online Marketing.

3. Doel van de verwerking

Uitvoeren van een overeenkomst

Indien een bezoeker een overeenkomst aangaat met Local Online Marketing B.V. zullen de verstrekte persoonsgegevens verwerkt worden om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De overeenkomst tussen Local Online Marketing B.V. en de bezoeker bestaat uit het leveren van verschillende marketing diensten, waaronder het ontwikkelen van websites, online advertentiecampagnes, het ontwikkelen van applicaties en het verbeteren van de vindbaarheid van websites in zoekmachines.

De dienstverlening te verbeteren;

Local Online Marketing verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren, daartoe gebruikt Local Online Marketing gegevens waaruit Local Online Marketing kan opmaken hoe u de website localonlinemarketing.nl gebruikt en welke pagina’s u op deze website bezoekt.

Contact met u op te nemen

Local Online Marketing verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via enige kanaal contact opneemt met Local Online Marketing zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.

Wettelijke verplichting na te komen

Local Online Marketing verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op Local Online Marketing rustende wettelijke verplichting.

4. Gegevens die Local Online Marketing verzamelt

Local Online Marketing verwerkt persoonsgegevens welke terug te leiden zijn tot een individu alsmede gegevens die niet direct terug te leiden zijn tot een persoon zoals bedrijfsgegevens. Daarnaast verwerkt Local Online Marketing nog geanonimiseerde informatie over het gebruik en werking van de website.

Gegevens die u aanlevert:

Indien u via de website een formulier invult of op andere wijze persoonsgegevens verstrekt om in contact te treden met Local Online Marketing worden de door u verstrekte persoonsgegevens waaronder uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en de dienstverlening waar u in geïnteresseerd bent opgeslagen.

Persoonsgegevens die u aanlevert worden opgeslagen op een server van Local Online Marketing of op een server van een derde partij. Indien persoonsgegevens op een server van een derde partij worden opgeslagen draagt Local Online Marketing er zorg voor dat er met deze derde een verwerkersovereenkomst gesloten is.

Gegevens die Local Online Marketing verzamelt via uw bezoek aan de website

Local Online Marketing verkrijgt door het gebruik van tracking-pixels en cookies inzicht in het gebruik van de website localonlinemarketing.nl. Screentracking stelt Local Online Marketing in staat om het gebruiksgemak en de gebruikerservaring voor de bezoeker te verbeteren. Daarbij maakt Local Online Marketing gebruik van de dienst van Hotjar.

5. Hoe we gegevens verwerken

Local Online Marketing gebruikt de verzamelde gegevens om diensten te leveren, de dienstverlening te verbeteren of nieuwe diensten te ontwikkelen. Daarnaast gebruikt Local Online Marketing de gegevens om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

De door Local Online Marketing verzamelde gegevens worden nimmer verstrekt aan derden, tenzij de opslag van de gegevens op servers van derden plaatsvindt. Met deze derden heeft Local Online Marketing een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen.

Local Online Marketing zal buiten de in dit genoemde privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien Local Online Marketing daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt.

6. Gebruikte software en/of cookies

Local Online Marketing gebruikt (online)software en/of cookies om het gebruik van de website te analyseren. De volgende (online)software en cookies worden gebruikt:

Screentracking

Local Online Marketing verkrijgt middels screentracking via de software van Hotjar (zie: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment} inzicht in het gebruik van de website. Dit stelt Local Online Marketing in staat om het gebruiksgemak en de gebruikerservaring voor de bezoeker te verbeteren. De verkregen informatie over het gebruik van de website is nimmer te herleiden tot een natuurlijk persoon, daar Hotjar alle verkregen data geheel anonimiseert.

Google Analytics

Local Online Marketing gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt Local Online Marketing geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt daarmee een passende beschermingsniveau.

7. Beveiliging

Local Online Marketing stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Local Online Marketing heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

De website van localonlinemarketing.nl is beveiligd met een SSL certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan Local Online Marketing verzonden.

8. Duur van de opslag

Local Online Marketing zal na 24 maanden alle persoonsgegevens verwijderen, tenzij de persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst nog nodig worden geacht. Tevens zal Local Online Marketing de gegevens langer bewaren indien het daartoe een zwaarwegende reden voor heeft, in welk geval Local Online Marketing de betrokkene zal informeren.

Gegevens die Local Online Marketing via screentracking verkrijgt worden 6 maanden op de servers van Local Online Marketing opgeslagen en daarna automatisch verwijderd.

Gegevens die geen persoonsgegevens betreffen, zoals bedrijfsnamen, vestigingsplaatsen en websites, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot een natuurlijk persoon te herleiden.

9. Wijziging van het privacy statement

Local Online Marketing is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Local Online Marketing overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de Local Online Marketing.

10. Uw rechten

Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens Local Online Marketing kan uitoefenen.

Recht om toestemming in te trekken

Indien Local Online Marketing van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u ten alle tijden het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht van inzage en correctie

U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door Local Online Marketing verwerkte persoonsgegevens (door Local Online Marketing ) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid

U heeft het recht om Local Online Marketing te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient Local Online Marketing aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van Local Online Marketing.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met Local Online Marketing tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indien en insturen naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag

11. Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien Local Online Marketing overgaat op een derde partij of dat Local Online Marketing fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan Local Online Marketing ([email protected]) kenbaar te maken.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).